خط مشی هوبا کنترل

خط مشی Huba Control

سیاست شرکت برای کیفیت ، محیط زیست و امنیت

مشتریان :

اهداف اصلی فعالیت های ما الزامات و رضایت مشتری های ما هستند. آنها معیاری برای اظهار کیفیت محصولات و خدمات ما می باشند.

کیفیت :

کیفیت برای ما به معنی هم نوایی با الزامات محصولات و خدمات ماست و همچنین تحویل در زمان توافق شده با قیمت و عملکردی رقابتی می باشد.

محیط زیست :

با محصولات سازگار با محیط زیست ، فرایندها و رفتار ما در حال کمک به فعالیت های کسب و کار سازگار با محیط زیست و کاهش آسیب های زیست محیطی هستیم.

ایمنی :

ما فقط محصولاتی را تولید میکنیم که از قوانین سخت گیرانه ایمنی تبعیت می کنند.

مدیریت سیستم :

یکپارچه سازی فرایند همسان سازی مدیریت سیستم ما پایه ای برای انجام استراتژی ما ، سیاست شرکت و اهداف مطابق با تعهدات قانونی دریک قدرت عظیم همچنان با دیکر نیازها ست.

ما به وسیله فرایند ماهرانه کارکنانمان نیازهای کیفی ، محیط زیستی و ایمنی را به انجام می رسانیم .

مدیران :

مدیران شرکت مشغول به اجرای سیاست های شرکت و رفتار محترمانه نسبت به کارمندان خود هستند. با سیاست های اطلاعاتی بازار آزاد ما ، آموزش سیستماتیک ، و هدایت و رهبری با توافقات عینی دوطرفه هرکس قادر به عمل مستقل و مسئولانه است.

کارمندان :

هریک از کارمندان موظف است تا با رعایت قانون کیفی ، محیط زیست و ایمنی در راستای وظایف و مسئولیت های خود قرار بگیرد.

تامین کنندگان :

ما خواهان تحقق کیفیت ، محیط زیست و نیازمندی های ایمنی از تامین کنندگان هستیم. ما با ارائه پشتیبانی فعال آنها را قادر می کنیم که برای بهبود مدیریت سیستم به این هدف دست پیدا کنند.

بهبود مداوم :

ما به طور سیستماتیک ، سیستم مدیریت زمان را بررسی می کنیم . با اقدامات خاص ما مشتاق برای بهبودی پایدار و پابرجا ی تاثیر بخشی مدیریت سیستم و کیفیت محصولاتمان هستیم.