دستگاه نمایشگر دیجیتال

Input signals 0 ... 5 V, 0 ... 10 V
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Output signals 0 ... 10 V
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Potential-free limit value switch

Input signals 0 ... 5 V
0 ... 10 V
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA